Close
Skip to content

Privacybeleid

De Kâpper Spakenburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Kâpper Spakenburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als De Kâpper Spakenburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door De Kâpper Spakenburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Kâpper Spakenburg de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door De Kâpper Spakenburg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Geheimhoudingsverklaring

Ondergetekende is werknemer/vrijwilliger/actief bij De Kâpper Spakenburg en erkent dat hem geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met de bedrijfsvoering van De Kâpper Spakenburg alsmede van alle bijzonderheden betreffende de (persoons)gegevens haar leden en stakeholders. Ondergetekende verplicht zich dan ook strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge zijn/haar activiteiten bij De Kâpper Spakenburg bekend wordt en waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.

Het is werknemer/vrijwilliger/overig dan ook verboden zowel gedurende zijn/haar activiteiten bij De Kâpper Spakenburg als na afloop daarvan op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van zijn/haar activiteiten te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van De Kâpper Spakenburg en gelieerde organisaties

Werknemer/vrijwilliger/overig is zich bewust dat op (enige) overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete groot €.500,…aan hem/haar wordt opgelegd, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan De Kâpper Spakenburg van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan vermeld boetebedrag mocht belopen.

Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden, werknemers, en gegevens van andere relaties De Kâpper Spakenburg waarvan werknemer uit hoofde van zijn functie/activiteiten kennis heeft genomen of toegang toe heeft.

Werknemer/vrijwilliger/overig zal eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen,
tekeningen, enige optische en/of elektronisch leesbare informatiedragers –niet limitatief hier opgesomd – die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van De Kâpper Spakenburg bij het einde van de betrekking door de Werknemer/vrijwilliger/overig bij de De Kâpper Spakenburg worden ingeleverd

Plaats: Spakenburg

Datum: 31 mei 2021

Naam: Gerrie Kersbulck , Lisette Versteeg